4dummies.info
Làm dịch vụ thì “khách hàng luôn đúng”
NGUYÊN TẮC “KHÁCH HÀNG LUÔN ĐÚNG” TRONG NGÀNH DỊCH VỤ Một bạn chụp đoạn đối thoại với khách lên than thở, cô giáo vô thả comment “Làm dịch vụ thì khách hàng luôn đúng. Chụp cmt củ…