4dummies.info
Có điều gì tôi cần biết trước khi mua một bộ suit?
Câu hỏi: Có điều gì tôi cần biết trước khi mua một bộ suit? Trả lời: Christian Barker Quy tắc đầu tiên và duy nhất: Đừng có mà mua một bộ suit đen. Dù cho lão Domhnall O’Huiginb có nói gì với…