4dummies.info
Cảnh giới cao nhất của thông minh ấy là…
Cảnh giới cao nhất của sự khôn khéo trong kinh doanh là gì? (đây là trả lời của một công ty mà Steve Jobs cũng là người đã học nhiều từ họ về làm trải nghiệm) Mỗi lần sang Đức, tôi đều ở lại …