4dummies.info
KIM VỀ VỚI CỔ, CẠN MỘT HỒ TRƯỜNG
KIM VỀ VỚI CỔ, CẠN MỘT HỒ TRƯỜNG 4dummies.info | gombi.vn Khi Kim Dung tạ thế, tên tuổi của Cổ Long – đã qua đời cách đây 34 năm – cũng được nhắc lại. Bởi vì làm sao có thể nói/viết về Kim mà quên …