4dummies.info
Lãnh đạo dùng người: Thứ nhì là thái độ, thứ ba là năng lực, vậy còn thứ nhất?
Lãnh đạo dùng người: Thứ nhì là thái độ, thứ ba là năng lực, vậy còn thứ nhất? 4dummies.info | gombi.vn Dùng người là cả một nghệ thuật, đặc biệt là trong cách nhìn người. Ph…