4dummies.info
…vứt mẹ cái tư duy khởi nghiệp (tát-ắp) ra khỏi đầu…
…vứt mẹ cái tư duy khởi nghiệp (tát-ắp) ra khỏi đầu… Sau này anh Bảy dạy con, hẳn anh Bảy sẽ khuyên nó, vứt mẹ cái tư duy khởi nghiệp (tát-ắp) ra khỏi đầu, ngay khi vừa rời trường đại h…