4dummies.info
Tháo & Lưu Bị
Tháo & Lưu Bị 4dummies.info Tháo & Lưu Bị. Hai thằng, một thằng khố rách áo ôm, bán tông lào chợ cỏ, tham gia chính trị muộn, chọn giải pháp đề cao nhân nghĩa, hở ra là khóc, mở mồm nói chu…