4dummies.info
Chán
Chán! Một sáng thức dậy bỗng thấy chán. Chán đến văn phòng. Làm đi làm lại một việc mãi chả có gì mới. Mất động lực. Chán giao du. Gặp đi gặp lại từng ấy con người, từng ấy câu chuyện. Nhạt. Chán c…