4dummies.info
Có những chuyện, bây giờ không làm…
Có những chuyện, bây giờ không làm, sau này có muốn cũng không làm được Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng…