4dummies.info
Thầy bói bảo…
Thầy bói bảo… Hồi bé thầy bói phán: “Lớn lên sẽ theo nghiệp cầm phấn!”. Cứ mơ theo nghiệp Giáo viên ai dè cầm phấn viết lên yên xe ở chợ. Thầy bói bảo: “Sau này một tay đưa …