4dummies.info
Điệu Boston Guitar 3/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 3/4
Điệu Boston Guitar 3/4 – Finger Picking & Strumming Guitar 3/4 4dummies.info – Fingerpicking: Bass 3 (2+1) 3 (2+1) 3|Bass(đổi hợp âm) Lưu ý: Chúng ta có 3 dậm chân ở: Bass và (2+1) &#8211…