4dummies.info
Điệu Slow Rock Guitar 6/8 – Finger Picking & Strumming Guitar 6/8
Điệu Slow Rock Guitar 6/8 – Finger Picking & Strumming Guitar 6/8 4dummies.info – Fingerpicking: Bass 3 2 1 2 3|Bass(đổi hợp âm) Lưu ý dậm chân ở Bass và 1 – Strumming: C1: …