4dummies.info
The Major Scale Form 1 – Âm Giai Trưởng mẫu số 1
The Major Scale Form 1 – Âm Giai Trưởng mẫu số 1 4dummies.info Âm giai trưởng mẫu số 1 với nốt gốc ngón số 2 nằm trên dây số 6 (dây E thấp). Đây được xem như là thế bấm Âm Giai Trưởng phổ biến nhất…