4dummies.info
[UkeTricks 05/08/14]Chán nói chuyện Guitar ta nói sang Ukulele một vài điểm cơ bản.
[Linh tinh ngày 5/8/2014] Chán nói chuyện Guitar ta nói sang Ukulele một vài điểm cơ bản. Những thứ tôi nói ở đây dành cho các bạn chưa biết gì về Ukulele nhưng đã biết cơ bản về Guitar để có những…