4dummies.info
Khôn không phải lối…
Khỏe … không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ… Kính … không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới… Đẹp … không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại&…