4dummies.info
“a right amount of stupidity” – Ngu xuẩn một cách đúng mức
Lúc xưa, có thời mình cũng học công nghệ thông tin, cũng làm về công nghệ thông tin, tưởng rằng cũng sẽ sống với nghề này nhưng chỉ một thời gian ngắn mình chuyển ngành và nhận ra không hợp với nó …