3rdthought.org
ממשלה: הוראות הרכבה ב׳
בפוסט הקודם ניסיתי לתאר שורה של עקרונות שראוי על פיהם לארגן את משרדי הממשלה. בפוסט הזה אתאר בקצרה את מבנה הממשלה כפי שאני מציע אותו בהתאם לעקרונות הללו.כיום מכהנים 22 שרים ו-8 סגני שרים בכ-21 משרדי…