365-blog.com
หลวงพระบาง และมาตุธารแห่งอุษาคเนย์ (บนโลกลอยน้ำ สู่เมืองมรดกโลก)
#SaveMekongiver เรื่อง:วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ภาพโดย:ก…