20poorandfabulous.com
Artiste: Cai Guo-Qiang
Cai Guo-Qiang “Head On” 2006 Deusche Guggenheim Berlin, Germany Photo: Patron of the Arts Cai Guo-Qiang “Dream” 2002 Shanghai Art Musuem Shanghai, China Photo: Cai Guo-Qiang…