2008rupan.wordpress.com
வாழ்விடம் இழந்த அனாதைகள்
சிட்டுக் குருவி போல-சுதந்திரமாய். வாழ்ந்து வந்த எம் தமிழ் இனம்-இன்று சிதர்உண்டு சிதையுண்டு சின்னாபின்னமாகினார்கள் சுதந்திரக் காற்றினை ஓர் அளவு. சுவாசித்து வாழ்ந்த எம்மினம் இன்று வாழ்விடம் இழந்த அன…