1earthunite.wordpress.com
THE KANSHIKETSU
Rev. Shundo Aoyama relates (in her book Zen Seeds): “The Zen term kanshiketsu literally means ‘shit-stick.’ In China, a monk calling on Zen Master Yun-men asked, ‘What is a buddha?’ Yun-men replied…