191cctv.com
ต้นเหตุกล้องดับ - ในบางครั้งเราต้องการแก้ไขตัวกล้องด้วยตัวเองแต่ไม่รู้สาเหตุ
กล้องดับเราสามารถตรวจเช็คแก้ไขได้ด้วยตนเองในเบื่องต้น ไม่จำเป็นที่จะต้องรอช่างเข้ามาตรวจเช็คหน้างานและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ล่ะครั้ง