157ofgemma.com
children’s book
These are some characters I worked on for a children’s book.Estos son unos personajes en los que trabajé para un libro infantil.Aquests són uns personatges en els que vaig treballar per un ll…