zoecolatte.net
[Kanazawa] Things To Do In Kanazawa, Japan 漫步金澤 - Zoecolatte
金澤對大部分人來說或許只是一個中繼站城市,但這趟旅行我們以金澤為主要旅行城市。我習慣旅行的步調非常緩慢,例如新加坡,市中Read More