zlkontempo.com
ေမြးေန႔လက္ေဆာင္
"ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ဘာေပးမလဲ" ေမြးခဲ့တာၾကာလွၿပီ စတင္ေမြးဖြားခဲ့တာ ျပာလဲ့ေနတဲ့ေရစီးေဘးကေက်ာက္စရစ္ျဖဴေလးငယ္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ နတ္သားနဲ႔နတ္သူမတို႔ နတ္တို႔အေလၽွာက္ နတ္ခ်စ္တင္းေႏွာ ၾကည္လင္ေသာ နတ္တို႔ရဲ႕ဖိတ္လၽွန္လၽွန္က် အႏုဇီဝေတြထဲက အမြန္ဆံုးအျမတ္ဆံုး ကလလေရၾကည္နဲ႔ အမတ မ,ဥ တို႔က ဖြံ႕ၿဖိဳးမွ... #poetry
zlkontempo