zlkontempo.com
ေရာမနၱိက အခ်စ္အလြမ္းဖြဲ႕
မင္းငါ့ကိုမခ်စ္ေတာ့ဘူးဆိုလည္း ခ်စ္ခဲ့ဘူးသလိုဆက္လိမ္ေနလို႔ရတာပဲ ေတာ္ရီးန္ ၁၀၀၀မီလီဂရမ္ ခ်ိဳလီးန္ ၅၀မီလီဂရမ္ အီႏိုဆီေတာလ္ ၅၀မီလီဂရမ္ နဲ႔ လိုင္ဆီးန္ ၅၀မီလီဂရမ္ အခ်ိဳးအဆပါဝင္တဲ့ သေဘၤာသီးစူစူစိမ္းစိမ္းေလးေရ Green Papaya ကားထဲကေကာင္မေလးဟာ မင္းကိုမမီပါဘူးကြယ္ Lolita ရဲ႕အတတ္ပညာ ငါဟာလည္း Gone... #poetry
zlkontempo