zlkontempo.com
အသံ
အသံ ေျပာရခက္တာမဟုတ္ဘူး ၊ ေျပာမထြက္တာမဟုတ္ဘူး စကားသံတစ္ခုအျဖစ္ လက္နက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာ ရွင္ရင္းပ်က္ေနတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာတြင္းအဂၤါတစ္ခုျမံဳေနတာ ဒီမနက္ခင္းမွာလည္း စကားသံဟာ လႊစက္ထဲထိုးေကၽြးတဲ့ သစ္ပင္ပမာ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းျပည့္ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာ ကိုယ့္လည္ကို ကိုယ္လွီးမွ ရေတာ့မလိုပဲလား ျမဳပ္ေနတဲ့...
zlkontempo