zarabanezendegi.com
حقایقی درباره بیماری های خودایمنی - ضربان زندگی
حقایقی درباره بیماری های خودایمنی با وجود اینکه بیماری های خودایمنی اغلب مزمن هستند، اما نباید از درمان آنها ناامید شد. راه های بسیاری وجود دارند که برای درک بهتر این بیماری ها و ارتقا کیفیت زندگی به ما کمک می کنند. فاطمه حلوایی – بخش سلامت تبیان بیماری های خودایمنی همواره مانند معمایی ناشناخته …