yousefabaddental.ir
درمان دندان مرده: نقش مراجعه به موقع - کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی یوسف آباد
دندان مرده عارضه ای است که عدم درمان آن باعث آبسه و از دست رفتن دندان می شود. هر چند این مشکل مهم است، اما مراجعه زودهنگام در درمان دندان مرده نقش دارد.