yattatachi.com
Suffering and Salvation in Ningen Shikkaku
An exploration into how human suffering and alienation is portrayed in Osamu Dazai's Ningen Shikkaku.