xxdesmusxx.net
Tweet: So @Verizon would rather waste money on lawyers in…
So @Verizon would rather waste money on lawyers instead of spending it fixing their network. Makes sense to me @FCC linkit.tk/3h