xnhan00.blogspot.com
Nhạc sĩ Phạm Duy
Nhạc sĩ Phạm Duy ( 5 /10 / 1921 - 27 /1 / 2013 ) Ông được coi như một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền Tân nhạc Vi...