xn--j1aat.xn--90a3ac
ДРАГАН ПЕТРОВИЋ: Трамп за­ус­тав­ља при­ти­сак на Србе | Српски културни клуб
Има­ју­ћи у ви­ду да озби­љне си­ле, ка­кве су сва­ка­ко САД, има­ју кон­ти­ну­итет у сво­јој по­ли­ти­ци и те­ме­ље ге­опо­ли­ти­чких одре­ђе­ња, при­је бих се усу­дио да про­гно­зи­рам да ће до­ћи до ума­ње­ња стра­хо­ви­тог при­тис­ка пре­ма српским по­ли­ти­ка­ма, не­го што бих го­во­рио о ми­је­ња­њу пос­то­је­ћег кур­са. Ово у ин­тер­вјуу за "На­ро­дне" на­гла­ша­ва Дра­ган Пе­тро­вић, по­зна­ти српски струч­њак за ге­опо­ли­ти­чке одно­се, ко­ји оче­ку­је ма­њу по­дршку Ва­шин­гто­на број­ним не­вла­ди­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма на на­шим прос­то­ри­ма, иде­оло­шком не­омон­ди­јал­ном и не­оли­бе­рал­ном кон­цеп­ту, што ће, каже, мно­го зна­чи­ти за нас. – Први пут на­кон по­ла ви­је­ка, пред­сје­дни­чки избо­ри у САД ну­ди­ли су осје­тну про­грам­ску ра­зли­ку изме­ђу ре­пу­бли­ка­на­ца и де­мо­кра­та, а ка­да је у пи­та­њу са­ма фун­кци­ја пред­сје­дни­ка, и још ве­ћу изме­ђу Трам­па и Клин­то­но­ве – до­да­је Пе­тро­вић. Он сма­тра да су у про­те­клом пе­ри­оду САД, пре­ко