webohrid.com
Уважена жалбата од општина Дебрца, против изградба на Регионална депонија • WebOhrid
Добиена првата битка во активностите што ги спроведува општината Дебарца против плановите за изградба на регионалната депонија за цврст отпад