webohrid.com
Уредена дворната површина од поранешната касарна • WebOhrid
По налог на локалната самоуправа екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„ изминатиов месец беа ангажирани во расчистување на просторот на поранешната касарна