webohrid.com
Свикана двасет и третата седница на Советот на општина Охрид • WebOhrid
Претседателката на Советот на општина Охрид, Живка Ангелоска, ја свика дваесет и третата седница на Советот на општина Охрид. Сдницата