webohrid.com
Свето Благовештение – Благоец • WebOhrid
Празникот Свето Благовештение, меѓу народот познат како Благовец, Благоец, Блошчојне и сл. се смета за тежок празник, некои дури го