webohrid.com
Штандови за пополнување на анкетата „Да планираме заедно“ • WebOhrid
Општина Охрид спроведува Анкета „Да планираме заедно“ со цел да ги земе во предвид мислењата и предлозите на граѓаните, во