webohrid.com
МИОА започнува консултативен процес за измени на Законот за вработени во јавен сектор и Законот за административни службеници • WebOhrid
Министерството за информатичко општество и администрација, започна консултативниот процес за измени Законот за вработени во јавен сектор и Законот за