webohrid.com
Анализа на економскиот импакт на туризмот во општина Охрид • WebOhrid
Неопходно е да се ревидираат политиките на субвенционирање, да се зголеми бројот на авио линии на македонските аеродроми и да