velikiprasak.com
Vera, religija, sekta, kult, magija (V deo)
Nauka o religiji ne ulazi u pitanje teološke ispravnosti ili neispravnosti sekte. Sekte Izraz sekta dolazi od latinskog glagola seco, secare, što znači odvojiti. Sekta je, dakle, grupa sledbenika n…