vbtutor.net
Visual Basic 2013 Made Easy - Visual Basic
Visual Basic Tutorial