vbtutor.net
Visual Basic 2010 Made Easy - Visual Basic
Visual Basic Tutorial