uri.org.al
Krijimi i kapaciteteve në pushtetin lokal për zbatimin e ligjit për huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale
Ky projekt ko sistoi ë orga izimi e semi areve 2 ditore për ‘Krijimi e kapaciteteve ë pushteti lokal për zbatimi e ligjit të huamarrjes dhe admi istrimi e taksave ve dore” ga I stituti i Kerkimeve Urba e (URI) ë bashkepu im me I stituti për Demokraci Lokale dhe Rajo ale (IDLR). Realizimi i semi arit u fi a cua ga Fo dacio i i Shoqerise se Hapur për Shqiperi ë (Fo dacio i Soros). [...]