uri.org.al
Decentralizimi dhe qeverisja vendore në Korçë
Projekti ko sistoi ë mbështetje e jësive të qeverisjes ve dore ë qarku e Korçës për të zhvilluar dhe zbatuar pla i e zhvillimit eko omik. Projekti përfshiu edhe asiste cë për Mi istri ëe e Qeverisjes Ve dore, për të zhvilluar aspektet dhe rregulloret ligjore për fu ksio et kryesore te qarqeve. Kliko për më shumë i formacio