tvoje-ucto.sk
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Sociálny fond – základné pojmy Sociálny fond je tvorený finančnými prostriedkami podniku alebo inej organizácie, prostredníctvom ktorých sa realizuje podniková sociálna politika v oblasti starostlivosti o ich zamestnancov. Sociálny fond je povinný tvoriť každý […]