triet.com
Whiskey Coke
Whiskey Coke, originally uploaded by polnamara.