tradurreilgiappone.com
Tokyo: visita a Shibuya e Meiji Jingu
Tokyo, una passeggiata per Shibuya, arrivando fino al Meiji Jingu.