tradurreilgiappone.com
Tokyo: visita ad Asakusa e Shinjuku | Tradurre il Giappone
Tokyo: primo giorno nella metropoli tentacolare, visita ad Asakusa e al Senso-ji e passeggiata a Shinjuku e Shinjuku Gyoen