tnews.co.nz
He'ikai teu toe 'alu au ki 'api 'oku ou ilifia au ia
Meihe nusipepa Kele’a: Kuo puke ‘e he kau Polisí ha tamai ta’u 40 mei Nukunuku ‘o faka’ilo ki he hia tā fakatatau ki he malumalu ‘o e Lao ki he Malu’i ‘o e fāmilí. Ko e tā ko ení na’á ne fakahoko pē ki hono ki’i ‘ōfefine ‘oku fakafuofua ki he ta’u 4-5 ‘a honoRead More